Skip to main content

Full text of "Katalogos tōn en tē kata tēn Andron Monē tēs Hagias kōdikōn"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| '&ϊ.ΐ.ΊΙ.2.5" Ι ΐ^αΓ^ιαΐΐ) €ο\Ιΐζζ ίϋτατ^ ;ΑΜΕ8 ΑνΑΙ,ΚΕΚ, Ο.Ο., Ι.Ι..Ο., " ΡΓβίβΓβηεβ ίκΊαζ ρνεη Ιο «ΟΓΐιβ ϊη ΙΗβ 
Ιπ(«ΙΙ«α(υα1 ηικΙ ΜογβΙ βοϊβηοββ." '^^^' \ΐ•^ΐ- ι 
""^3»*«Τ 


ι 


ι / .ΤΙΛ.5" ΟΑ^ίνί;^.^ ^/^ "^^^^Β νδρίί. — [Αβ' {ψ. 291 *). «ΚυρίΒχή Λρ& 
"Αρχ. Ό βίϊος ίκόατοΧος χαί 
ίοιΙθ(. — μ;6' (φ. 300 6). ΒΚοριβχή μι»τά 
ρχ. Άνβχωρηαάν-ιων των μάγων. 
ιή πρϊ των Φώτων.» ( Ή ίιτιγρβφή έγράιρτ| 
'οντο 6τΓ& τοϋ βιβλιογράφου άφείένη χώρφ, 
χινίν 6 τάί λοιτΓβς ίπιγροιφάς γράψας έρο- 
τοΰίύαγγίλίου'ΙηοουΧριστοϊ 
(φ. 312 «}. "Είί τήν σωτήριον βάπτιβιν : 
Ή τοϋ άγαθοϋχαΐ ιριλανΟρώπου 
(Κυριακή μΐτά τιί Φώτχ.β Άρχ. Έί χα! 
(λαί. — μς' {ψ. 328 6). οΜηνΙ Σ(7^τίI>ρ(^5) 
τήν τΓϊρικοπήν του αγίου Βϋαγγίλίοΐ) της 
οί ϊν τοις πλοίοις ύπνοϋντίς, — 
κτίυρίω 1^1 ΕΙς τό γίνΐοιον τής &πίρ*γίας 
χαΐ άίίπαρθένου Μαρίκς : Λ^γος εΪϊ τίι ^η- 
»"Αρχ. Έν τ«Ις ήμ.έρ*>ς ίχίίνΒΐί 
μ.τ\ ' [ψ. 339 β). βΚυριβχ^ πρϊ τήΐ 'Τι)'ώ- 
ί Κύριος ούΒΕΐς άν<ζ6ί€ηκΐν (Ις 
. 346 α). ιιΣεκτϊυρίψ ιίΐ Α<ίγος ϊΐς τήν 
ωοτΓΟίοϋ Σταυροί γ Εύλίγησον κάτίρ γ — β 
[ρώτης καΐ θείας και μακάριας 
-ν ' (ί>. 353 α). «Νοεμβρίψ ιγ' τοϋ θείου 
:ϊ ^ητϊν τοϋ Ευαγγελίου τϊ λεγίμενον ε!ς 
Γεν & Κύριος τοϊ( εαοτου μαθη- 
,α.-— να' {γ. 360 β), βφεβρουαρίω 6ι' Εις 
) χαΐ Θίοϋ χαΐ βωτηρος ήμων 'Ιηαοί Χρι- 
ΕΟϋ ευαγγελίου της ημέρας.» 'Αρχ. Πδσα 
ΒεβΛοτιχή.— ν€'(ΐ(ΐ. 366α). «Μαρτίω 
ϋΛίρογίας θεοτίχου : Λίγος είς τήν αΰ- 
,ν λαμπραν ήμέραν χα) (ραιδράν 
. βΑΰγούοτου ςΐ' : Λΰγος ίίς τήν φριχτήν 
καΐ θίοΒ χα! σωτηρος ήμων Ίητοΰ Χρι- 
μΐν αί ίεσίΓοτιχαΙ έορταί. — νΚ' 
ι1 ΐί'ϊ' ΌμιΧία εΙς τήν χοίμηοιν της ύπερα- 
ίχου;— » "Αρχ. Πολλαΐ χ«1 8ιά?ο- 
ΐ' (φ. 386 α). «Αύγούατω χΟ' Λιίγος 
■υ ίνδίξου προφήτου Προϊριίμου χαΐ βαπτι- 
Δβινϊν ίντως έπτίν αγαπητοί. 
■^ άριστος τής «αροώιϊης «υκτίδοί-Β 
η £ια χΐΐρύΐ Μιχαήλ Άνίρίταου τίρον θαϋ|λχ πίρϊ τον οβίου Έφρ«ί[Α.» 

ας της όβίοις θιοίίώρχΐ.Β 

ΐγοΐ ί!ΐ τον μαχάριον Φιλογόνιον.» 

αϊ τή[Λ«ρον Λκρ ε σ χί ϋα'ζιί [χη ν. 

ϊαναΰίον Άλεξαν&ρεΐας Π{ρί τοϋ ίν 

ς της ιίκόνος Χριστοδ. 

>άννοι/ τοΰ Χ^νύούτό^^ον Πιρί μίτα- 

σκυθρωπότίΐτα τοί3 β*αιλίως Άχαάβ. 

ρτΰρων Ίκχώβου τοϋ Πίρβου. 

>ηγορίον ^00 βεολύγον Εις την Χρι- 

Τοϋ όνίου πατρός ημών Ήϋν^ίον |«0- 

(ίς τον πατριάρχην Άβρααμ περί τοΟ θα- 

9ρ«ί(ΐ. τ6 [«.έτρον τ•ης ζωής αύτοϋ. 
κρτύριον |Λΐγκλομίρτιιρος Νιχητκ, 
θίΔιοκλητιανο5τής*Ρω[*αίωνάρχής. 
ος χαί πολιτίίκ Συμιών τοΰ Στυλίτου. 

αράθοξον θαΰμα. 
ίαρτύριον αγίας Βαρβάρας• 

τόνχαιρί)ν.βα3ΐλΕύοντο;Μαΐιμιανοϋ. 

[θαΰμα τοϋ άγιου θίωδώρου.» 

μέραις ίχβίναίΐ Κων οτβντίνου του 

ι^,έοντος π^Εΐίβντέρον Κωνι^ταντι- 

ιρί της συντιλίίας τοΟ χόσμου. 

έραΐΐ έχείναις ιτροςελθιίντΐΐ οί Ά,-κά- 

ιιήγηβις (άκίφαλος χα! χολοβή). 
βλει ίρχεται ίι μ-β μιιη |λ ί ν ος 5ιά€ο- 
5Τ0ί- χ«1 ιτρϊ τοΰ Ιλβϊϊν τ1.ν Βιάβο- 
!. ούρανίι; τϋν οίϊτ.ίν. Τέλ. (χολ.) ϊτζ^ος 

τήί Βπωλίίας' ένταύταιςταϊς... 
αρτύριον τών αγίων τΐιτιιαράκοντα μαρ;ΰρων . » ν άγΐοΐζ 

όγος έν 
ΐ}7τί[ών τρίτΐΐ 

αγαθόν 
ζ(ων.» 

ΟκαΙ 

1 όμοι- Γάρτης ημιρον 
ινον- ι ργίαν τώ' 
Πελοΐΐο 

^ *Απο< 

£Κχι Πίμιι 

άλφ Σαβ( 
χϋρ Πέι 

]τΐφ χαί τ 
ϊαλατ<• 

ξύλιρ του ■ 
>ι>5ΐχή τ 
Αθηνών 

ιρ. 81 [Η< 
ϊλαιον 27. 

(φ. 239) 

ϋίωτο;.» 

1 ΐίΐ 7Τν£<>[1 

} 6 «Πίνβξ 
Εΐράλαιβ βι: 
3 }ΐ.ή λύΕίν 
Ιερεωΐ τι 
τά χΐ^άλΐ 
ηρίίς τπ £■ ου γα{Λθυ 
'νονται • . 49 

22 (φ. 220 6). «Βίο; χ«ί ηολιτιία 

Καλυβίτου.Β 

28 (ιρ. 229 «). «Διήγηβις και άποχί 

Ιπιβχόπου και πρόβμοναρίου πιρί τοϋ 

τοϋ ίν ταϊΐ Χώνκΐΐ.Β 

24 (φ. 235 β). *Ιωήννον τοΟ 
μίτανοίκς. 

25 (φ. 241 χ). βΔ(ν)γγιν{ΐ πΐ(>1 τοϋ ' 
Ιατρού.» 

26 (φ. 244 α). Γ«ριιανο0 Κων<}' 
τ4 Είίόίια. 

"Αρ^ζ- Ί8οίι χαΐ πάλιν Ιτέρα παν 

27 (φ. 249 €). Ίωάννον τοβ ? 
α' (ίρ. 249 6). Είΐ τίν τίλώνην χαΐ Φαρισαϊ 

£«(ι>τον υΙ<1ν, — γ' (φ. 261 α). ΕΙς την Ι 
265 α). Εις τήν προ;χύνηβιν τοΰ Σταοροϊ 
προΒοφίαν Ιούδα. 

28 (φ. 278 β). Πβόκλον Κο 
«Λόγος χατά Ιουδαίων τη άγί((; και 

29 (φ. 280 €). 'Ιωάννον τοΟ Χ 
Άνάσταβιν. 

30 (φ. 286 α). Γρηγορΐον το 
Πάσχα. 

'Αρχ. Άναυτάβίως ή|χέρο[. 

31 {φ. 288 α). *Ιωάννον τοϋ \ 

καινίιν Κυριακήν και τήν άπιοτίαν τι 

32 (φ, 295 α). Τοβ αντοΐ? Είς 

Άρχ. Οΰρανίις ή|χΐν γέγονί γη. 

33 (φ. 301 β). «ΡΤβκταρίον ην 
(βίο) Κωνιϊ'ταντινονηόλκως ' 

κατά τας ρτιβίΚ τών άγιων Εϋαγγιλί 
τΰν πιρί τοΟ μεγάλου θϊοΰ και σω' 
στοϋ τοΰ (Ααρτυρήσαντος ίπΐ Ποντίο 
χαί πίρ! τών παδών χαί της ταφής 
της ΙμΕρανήνιως τΰν ριαθνιτών χαί τ: 
Άρχ. Έν έτίΐκίντ* κ«1 Ιεχάιι^ 77 

Έν -Γϊ) χάτω ώ{^ τοΰ <ρ, 1 β' Ό Ναυτιάκ- 
Ιιτωρΰντας γίγρκ|ΐ.μΐνο[ μονοκονδυλιχωΐ. 
διά |ίθνοχαν£τιλΐαΐ' Ό τακεινίΐ μ^ι^ι 
χτοο χαΐ "Αρτης Ίαιαχείμ. 

Τ6 φ. 1, Ου προηγούνται τρία φύλλα χάρτου β 
XVI αΙώνος, 6(»Λ£ως Βέ κ«1 τά φ. 386—3! 
ΐκ χάρτου άγραφου. 

Κθ5μ;ϊΙτ*ι όχί τίνων ότέχνιον ίιιιτίτλων χαΐ ά| 
έρυβρϊάν χαΐ ολίγων ΐ{θλυχρώμ;ων χαΐ ίπιχριΐ 
Άξιον ιδίου λίγοο »ϊνε τ6 Λίριχάλυ|χ[Ηΐ τοί 
οηριχοδ ττε ρ Ι βάλλοντος ξύλον 0,01 πάχους. ' 
του αί άχραι ίκ λεπτών έλββ[ΐ,άτων έρειχι 
έκτύπβυς είχόνας τών Εύαγγελιοτών. Τ& 
προϋίΐίΐ^ ΐψΐΐ τοϋ πιριχαλύμιι,ιιτοΐ σταυροί ει 
τύποϋί ΕΪχίνας. ΚαΙ έν (ί.(ν τβΐί τέοοαρσιν 
ρηνται τά ζώδια των Εύαγγελυτών, έν ϊέ 
ρωμ:ένος, οΐ άνωθεν ή έπιγραψή ΙζΆΒΡΟΟΐ 
Έν ίίέ τ^ άπιβΟΐΐ^ ο<{(«ι τοϋ πϊριχαλΰριμ,ατοΐ 
ομΛτβ των άχρων φέροοίΐ τάς αΰτάς έχτΰπ 
λιβτων' τίί 8έ ^έαοι χατΐχετκι ΰπ^ βτρογγΰ 
ΰλης, ϊχοντΟί έχτυττον τήν ύχάΐΛ της Θι 
χιίλπίιΐ τίν Ίηβοϋν χαΐ ϊχούβης κνυψω^ι^ένα; 
χείρα; ουμμετριχώς. Περί !έ τοϊίτον τον ( 
μ,ίνη χεφαλαίοΐί γράμμαβιν ή έπιγραιρή ^8 
της (ΐεγάλης ανατολικής έχχλ 
δοΰλοί Χριττοΰ άφΐίριίβατο τ!) 
Βιά ((.νη[(.ίβυνον αυτοΰ χβ'ι τώ 
Ζωοβΐίχψ Πηγ^ έν τγ| νήβω "Α 
Βιχτιωνος ε'. Εϊνε 8ϊ τά έξ ορειχάλχοι 
λω)ΐ.ένα (Ίς τ!> ξύλον του πίριχαλΰμ,μιατος 8ΐ' 
των χαί προεξεχίντων. 'Ειρερε Β' δ χώΒιξ 
μ,ήχος χα! άνά Ινα έν τφ (χέσω εχατίρας τί 
των οώζονται νϋν άχέραιοι ο1 £ύο, ίντϊς λία 
Αντιστοιχεί πρΐς τί>ν παρά ΠληζιώτΤ| άρ. 35 
Κέως β. 168), φέρει δ' άριθ{ΐ,&ν παλαιδν 5. 

!. Πιργ. 0,30Χ0,23. Αιώνος XI (φ. 281 
Εΰαγγίλιον 

μ,ετά οη [ω δολώνων, γεγραμμ-ΐνον χατά δύο σι 
τά 'Εωθινά ευαγγέλια. 99. Χαρτ. 0,30χΟ,21. Αίώνο; XVI 

«Περί τίίν έξαγορεύσεων τοϊί αγίου καΙ 
δώρον τοΟ χτονδίΐον, τΰν άγί* 

νεΐ ίίιιιιριίρων αμα^-τΊ^^ατιαν κερί τϋ)^ 
κβΙ ίπιτημ-ήβεις των αγίων Άποβτΰλ 
Έν φ. 142 β• Τ6 παρόν βιβλίον 
μονηί της Πανκγίαΐ τή; 
Άνδρου ^τΐί πρώτερον μέι 

μαζομένη άγίκ, Ειά αυνίρα 
νηΐ Μακαρίου του μονάχου 
λαγρ αμματ 1 χη Δομενίγου 
ΣτρΛτηγοκούλου τοΰ επ' ο 
χοϋ [Αονβχοΰ καΐ της Ιλεημ 
άνεχτίββη χαΐ ωχοΒθ(χ-ηβη. 
ίίημιερον 3ι>νά[Χίΐ Θεού ηλ 

χαΐ τήϊ ΐΓίρ>οχής τοϋ τοίχ. 
των ίϊς οΰβιασιν ταύτης τ 
γίας' έν ί) έναβκοΰνται τή 
οντος ΆνΒρου τοϊ3 δεοφιλε 
δροϋ χυρίου Αρσενίου χαί ι 
ταύτγι μ,ονγι τοΰ δυιωτάτο 
ιτνευματιχοί χυρον Ίωβήί^ 
χ«£8 ε χα• τρ έχοντες τ^ϊ τής 

έλίϊΐμ.οβύνΤ| ιτροςίχοντες χ Ιστιν 


ό 3έ των 


ίλων 


Θίΐς 


πάντα 


παραγαγ 


ων ΧΜ 


1 ταύτ 


ϊλαττ( 


)ν βείξε.ε 


των 1 


Γτάλαι 


ξαν θ. 


.οί οί δή 


βοηθ, 


ί(α. χα 


νοτάρι 


ος τής μί 


:γάλη, 


; έχχλ- 
■ ερχ,ίμεν 


ος 'εφ 


θαβα 


της βε 


ίας ταύτης μον 


■ης τη 


γομέν 


ης "Αγία, 


: χαϊ 


ταϋτα 


μην μ 


νήμης έν 


€χα χ 


ατά τι 


ίνΒιχτ 


(ΰνΟΕ €'1ΐ. 96 

Άντιστοί/εΙ ιε^ τον χχρά ΠΑηζιώττ; ζρ. 57 (μ«Χι«^κ« "^ Ανδρος, 
Κέ«ιΚ <τ• 476 , ούΒένχ $έ φέρει «αλχιοιν 2ρΕθ(ΐόν. 

100• Βο|ΐβ. 0,335X0,27. Αιώνος XIV (φ. 133). 
Ίΐι^αννον τον Χ^νύοΦ^ό^ον Λόγοι. 

'ΕχΙ του εν 2ρχΤ| ούλλου της στ9[^ώσεως, (τωζοαένου χχτά το ημιισυ, 
λείψανα Πίναχος των χεριε^οαένα>ν λόγων. 

Κώδίξ γεγρα(ψ£νος χβΕτα ούο σελίοχς, αχέφαλος, χολο^ος χαι χέρι τά 
αχρα οιαβεβρωμένος ύχο {&υών. 

Αείχει χαρά τω ΠληζιώτΤ|, οέρει δ' αριθμόν χαλαιον 19. 

101. Περγ. 0,30χ0,24. Αιώνος XIV (φ. 346). 

1 (φ. 1 λ). Βίος άγιου Σάββχ. 

Άρχ. (αχέφ.)' . . . ημέρας ου ν έχει τινάς ε χ ιμ ε ίνας. 

2 (φ. 48 α). Βίος αγίου Νικολάου. 

*Άρχ. Σοφόν τι χρήμα ζωγράφων χείρ. 

3 (φ. 61 β). Βίος χ«ί πολιτεία οσίου Πχτχιτίου. 

4 (φ. 65 α). Βίος χαΛ πολιτεία Αμβροσίου Μεδιολάνων. 

5 (φ. 72 α). Μαρτύριον Μην2, Ερμογένους χαί Εύγράφου. 

6 (φ. 94 α). Βίος χαι πολιτεία Δανιήλ του Στυλίτου. 

7 (φ. 126 α). Βίος χαί πολιτεία του αγίου Σπυρίδωνος. 

8 (φ. 150 α). "Άθλησις Ευστρατίου, Αυξεντίου χαι των συν 
αύτω. 

9 (φ. 170 α). Μαρτύριον θύρσου, Λευχίου, Καλλινίχου, Φι- 
λημονος χαι Άπολλωνίου. 

10 (φ. 195 α). Μαρτύριον ίερομάρτυρος Ελευθερίου. 

11 (φ. 202 α). 'Τπόμντομα εις τον προφήτην Δανιήλ χαί τους 
αγίους τρεις παΐδας. 

12 ((ρ. 217 α). Μαρτύριον μάρτυρος Βονιφατίου. 

13 (φ. 224 β). Μαρτύριον Ιγνατίου του βεοφόρου. 

14 (φ. 233 β). Μαρτύριον 'Ιουλιανης της έν Ν(χομηδεί(;• 

15 (φ. 240 α). Μαρτύριον Αναστασίας της *Ρωμαίας. 

16 (φ. 259 α). Μαρτύριον των αγίων δίχα των έν Κρήτη. 

17 (φ. 260 α). Βίος χαι πολιτεία και άθλησις της αγίας Ευ- 
δίας χαι των ταύτης γονέων. -« ι ΐ ΐο 


το. χ.ιρί ν 


.,(„ 


θ£ 


ον χαΐ ί 


(■Ρ'• 


;νοϋ 


ς !ίρομο 


άχο. 


ιτηρίβς χαΐ. 


■■ ( 
Κ. 


1χ τίί μονή 


ί τβ 


, « 


,0,4,., 
Σ.66ά,ω 


(=ι; 


. άρχ.χών γρ.|ΐμάι«., 
σου. ιχωσιν, βιινισταμίνην ι 
νου ίπί παρασταβεαιν ι 
πο(χιλτιχήΐ. ΚάΙ Ι[λπρ 
ίπΐ εξέχοντος τίτραγώι 
ς παριστάνίται ή ΣταΟ[ 
κών πβ ρ 1 βάλλεται ΰπ& 
(τοΐ, £ν βώζονται ίίίίωΐ 
ίβος τη; έκτύπου Σταυ; 
|ΐένον χώρο; πράσινο;. Κατά τα τίιιβαρα 
'οϋ δαπέδου του πΐριχαλύμιμιχτοΐ «ξαπτέ- 
V έζαπτερύγων 3άπε3ον τη; Σταυρώσιω; 
υ χοιτρ)υ[ΐ.ένου ίιπί κοραλλιών, ίιν νώ- 
τα τέββαρα αχρα του 3απέ3οι> τοϋ ε[ι,- 
πτρογγύλοις βυρίοΐ; τά ζώΒια τών Εύαγ- 
, [ΐεταξϋ 8' αυτών Ιξωθίν τών ίξαπτερύ- 
■ ίζ αργύρου παρϋΐιτάσεων (0,42X0.31) 
ιβίνου [ΐεταξΐι τών άνω ζιρΒίιον, ίύο 8έ 
ποαρες εξ έχατέρας πλευράς μιεταξίι εκλ- 
άτω ζωδίων, Έν 8έ τοϊς Βυρεοΐ; τούτοις 
ϋαγγελίου, Έν Βέ τω μ,έσω εις τά τΐσ- 
τρεί; θυρεοί π£ρι@αλλϋ[ΐιενοι ΰπί λίβων 
ΕΤΓίγρα^ήν Έτους άπίι Χρίστου 

περιιιαλύ[^ριατος, τ6 («.ή κοιταλ«μ;βανί- 
ίρανοειΒοϋς έργαβία; φέρει ίμπροββίν 2Τ 
,εΐται ίχ φιλιγρανοειδοΰ; περιβίωρίου. 
έν τω μέβψ παράβτασίί του Παντοχρά- 

έν ^ ή ΘεοΐΛήτωρ, περιβαλλόμενη ύτυ6 
ϋτον ή επιγραφή Θεοτίχε παρβένΕ 

6 Κύριο; μιετά βοϋ. Ή εκι- 
ριΟν. Έν τω αύτίί 6ϊ όπΐίβίω περιχα- 99. Χαρτ. 0,30χ0,21. Αίώνος 

"ΠίρΙ των έξβγορίύικων τοΰ άγ£ο 

νες διαφίρων ά(Μ(ρτημιάτων ττε 
χαΐ έτΓΐτη[ί.ήσΕΐς των άγιων Ά; 
Έν ψ. 142 6• Τ!, παρόν ρ. 6 
[Λονήί τηί Παναγίας τ 
Άνδρου ήτις πρίίτβροΐ 
μβϊον μ,ίνον ιρέρο«σα ■ 
[Λαζο(/,ένη αγία, 8ιά ιυ 
νης Μακαρίου τοΰ (ΐ,ονο 
λα γ ρ α (;ΐ[ΐατ 1 χ ή Δ ο |λ έ ν ι 
Στρατηγοπούλου τοΰ , 
χοϋ [Λοναχοΰ χαΐ της ε^ 
άνίχτίσβη >ί«1 ώχοΒομ 
οήΐΛίρον 8υνάμ.Ε[ Θεο 

καΐ τής περιοχής του γίας- ί 


:ν ίί έναπχοϋντα 


οντος 


Άνδρου το5 Θεο 


8ρου χ 


υρίοο Άρ,ιενίου 


ταύτιι 


,χονί τοΰ 6σ,ω 


ΐΓνευμβτιχοΰ κυροΰ Ίι 


χαίΞΐχ 


α• τρέχοντες τϊν 


8£0[^Ε1 


,01 όπερ ΤΕ έα«ι 


έλίη(.. 


οιιύννι ττροίέχοντ 


των άν 


■αγχαίων Βιατροι 


ρ<ίντω. 


- τήν νησον τα 


Ιβτιν' 


ό 8έ των ίλων 


πάντα 


παραγαγών χαΐ 


Ιλαττΐ 


.ν δείξείΐ των πο 


ξ«ν θι 


:οΰ ο5 3ή βοηβεί 


νοτάρι 


ος της [ί,εγάλης ι 


βους 5 


.ερχόμενος 1ψ6< 


της θε 


ίας ταύτης [ΐονή 


γομ,έν 


ης Αγίας χα! τ, 


(ΐην [Λ 


νή[*ης ενεχα χ«' 


ΙνΒιχτ 


ιωνοε εΐ». φορτίσθη χα) προς τοϋ; χλΐΐρ(Χ( 
νά θέλουν ΊΟ. τους βοηθοΟν κχΐ 
τίί όποίχς οΰτί όσπήτιον τους 
γα,ν πκρχ [ιΐόνον * καθημιριναϊι 
τ&ν ^κνκΦτΰν προςώπων όντω^ 
Ιχιΐνου, χαΐ Ιτζι ιύρίνχοντκι ΐω 
τούμίνοι τάχους Ιπΐ τόκοι; χαΙ 
πλήττονται ιΐς τό μίγα κκχομ 
Φυναχθίντις (ίς 2ν, ώς μΚς γ| 
προςτρίξουν ί!ς τά ΕχΜ-» τής ίχ 
ιΐς το βχίπος της τό χριστο[*ί[ί. 
θίντιχοϋ αύτης ΐλίους τοϋ ίίο6 
χαΐ νά βοηθτ)θοΟν ιίς τα< ουμφι 
πούσι τόν άρ^^ιιρία τους, άνθρο 
θιόν χαί βίου χαλοΟ χαί ίντί(> 
Ιλΐίτροπολΐτην Σοφίας χϋρ Δανι 
μάτι άγαπητόν ήμώκ άΧιλφον 
άρχΐ(*ανδρ£τΐ[ΐ αΰτΰν έν ίίροίΐον 
Στίφάνφ ούν τ^ λοιπχί αυτών 
γράψαι προς την βην 4κλα[Απρό 
Κα! γράφοντις άντιβολοϋμιν χβ 
την χριβτιανιχωτάτνιν χαΐ ιύιρ 
]^θ>ίη (ϋμινώς χαί ίλαρώς, δκ: 
συνήθη φιλοτιμίαν, ήν άν Ιχ β 
γήσ^ρ αύτ^ ίχ τών πλουσίων ά 
ρισΕ χαί τήν ϊδοσι *, καί ιυρίβκ 
τιλήπτωρ προς κάντας τους πρ 
πονουμίνους άρχκριϊς, ίιριίς, 
χχί Ιπαναστρίφοντας «ίς τά ΐ^ΐι 
Ιλιυθιρίας τους, χαί νά <ραν^ ι ^ Καΐί. <[>. 333 κ. 110 

Λΐίτροπόλιως Σοφίαί, ίχων άδιάλκπ' 
ΐίίίίς το τί[ΐιθν αϋτης (Λνγΐ(ΛΟτυΜθν χκί 
ι>ς κα) πάντων τών (ζ «ύτήζ χαταγομ 
ωχοί αΰτοΙ ίιριΐΐ χαΐ κληρικοί ττίς 1μ 
γύης 'ή; καθημιρινώς ίνίχοντκι χαΙ 
ίφοΜΤΐΐ άντιβοΐοίίμϊν την ίχλκ(λπρΰι 
^(ΐν αϋτοϋ; της θιΐχη; αύτηΐ Ιπιχου 
3 πκντοδυνί|ΐου θιβΟ [χ°^Ρ'ΐ|^ ■''^ '^ο' 
χαί βτηρίζουΦΚ έπί τον ύψηλό-τατον αϊ 
\χΙι^ και ιύΒαιμονΐι^ χαί ιίρηνιχ^ χα' 
αρ$. Ά(-ιην. Έν ίτιι βωτηρίφ ?χν >Εθϋ ί^χΐίΐιίσν.οΐΐΰς Κωνβταντινουπόλι 
,ές πατριάρχης. 

Ιιν χαΐ χώραν ιΰρι<τχό[ΐΐνοι ιΰσί^ίντο 
1 χαί τοπάρχαι χαϊ ίιρώτατοι μητρι 
.γ((|) Πνιΰ|Λατ[ αγαπητοί αδιλφοί χαί 
ίπίσχοηοι, ίντιριότατοι κληρικοί, όΐ 
,ανΐίρίται τών ίιρών και θι(ων [Λθνώ> 
^ώτατοι άρχοντις χαί ό λοιπός τοϋ 
Ϊ7(ος λαός, τΐκνα ίν Κνρίφ άγατη; 
;ς »ϊη ύ[Αΐν άπασι καί ιίρήνη και ϊλ 
. κυρίου ήί^'ΰν ΙησοΟ Χριβτοΰ, ιϋχη 

ςρη(ΐ,α παρ4 πδσιν ίπαινιτόν, μάλιστ 
>^ χαί προς θιόν ίΰπρός^ικτον, §υ 
> άνθρωπου, £τι βίος ον χαί ιΐςαγω 
ί^αιρΐτως δΐ ήνίχα γίνιται 1ν ταϊς 
ς ίν άνάγχαις πολλαΐς χαί ίίίΕναίς, β ίβΐ) παρ' ίμΛ» λιίπουνα έν τφ αντιγράφω 7μο; γάρ [^ιίγαΐ χκί μνημόβυνον ά^ιάλβιι 
μιτϊρχο[ΐ.ένουί την τΌ^(ιύτην άρίΤϊΐν της δόι 
βύντίί τκύτϊΐς" καί άκοΰβουοι τις [ΐακαρίας 
ϊύίίγγΕλικίιν ^ηιτιν, το ΔίΟτί οί ίύλογημίνο 
ρονοριήτατί την ήτοι^Λκαμίνην ύμίν βασιλίία 
και προ τούτου τό Μαxάρ[ο^ ο! έλβη^Λονις 
χαΐ την άξίαν άριοιβήν της ίύηρίττίίας το 
προφητικον λόγιον το Κύρκ ηγώπησα ίΰπρΐι 
<ικηνώρί.ικτος * δόξης (ίου. Λοιπόν καί ή άγιο 
πρότιρον ύπηρχιν 4ν ΐύημΕρί^ πολλή. . . . 

(ΤνΑευι^ χοΐοβον^ λειχόντιον τ&ν * Κϋί£. άδιάΧηχχαν 
' Κώί. ύτιηνόματοΐ "Αν * • 1